Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO.
Het dossier bevat aantekeningen over gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Gegevens die na uw expliciete toestemming zijn opgevraagd, bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw huisarts.

Om uw privacy te waarborgen, betekend dit onder meer het volgende:

 • er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor gezorgd wordt dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Carolien van Nistelrooij heeft alleen als enige therapeut toegang tot de gegevens in uw dossier. Ze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelende therapeut, ook hier na uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie / intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie; verwerking van boekhouding.
 • Als er een andere reden is waarvoor gebruik gemaakt gaat worden van uw gegevens, wordt  u eerst geïnformeerd en zal expliciet naar uw toestemming gevraagd worden.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘intake/Shiatsubehandeling’.
 • de kosten van het consult

Bij het eerste bezoek aan de praktijk krijgt u dit formulier 2 keer om te ondertekenen. Eén formulier is documentatie voor de praktijk en het andere formulier is voor u zelf.

Dit is een wettelijke verplichting waar 1 ZIJN in praktijk zich aan moet conformeren. Deze nieuwe Europese wetgeving is gemaakt waardoor men wil borgen dat de privacy van de mens meer wordt beschermd. Deze wet is in 2018 in gegaan.