Privacy beleid

De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe Europese privacywet. In onderstaand document kunt u lezen of welke manier en met welk doel wij uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken.

De code van de beroepsvereniging en de WBGO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst) eisen dat ik, als behandelend therapeut een dossier van u aanleg. Hier staan enkele persoonlijke gegevens (zoals naam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail adres) in en enkele medische gegevens, zoals medicatie en behandelingen (die relevant zijn voor de Shiatsu en Acupunctuur behandeling). Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens. Uw therapeut Carolien van Nistelrooij is de enige die toegang heeft tot de medische gegevens in uw dossier. Zij heeft hiervoor een wettelijke geheimhoudingsplicht. In de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist dat het dossier 20 jaar bewaard blijft. U heeft recht op inzage in uw dossier. Wanneer u wilt dat we geen medisch dossier meer van u bezitten, is formeel de procedure als volg: u ontvangt dit dossier (ter bewaring voor 20 jaar).

Alleen met uw expliciete toestemming kan een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut uw dossier inzien. Met de waarnemer is een verwerkings-overeenkomst gesloten, ter handhaving van de geheimhoudingsplicht. In plaats hiervan kan de waarnemer de anamnese ook opnieuw uitvoeren zonder gebruik te maken van uw dossier, wat een gebruikelijke gang van zaken is.

Persoonlijke gegevens, zoals naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mail adres zorgverzekering en bijbehorend lidmaatschap-nummer worden in de factuur vermeld, die nodig is om vergoeding te krijgen voor de behandeling. De factuur wordt per e-mail verstuurd. Wanneer u dit niet wilt, kan de factuur per post verstuurd worden. De facturen blijven 10 jaar bewaard. De financiële organisatie verricht Carolien van Nistelrooij zelf, tot de eindbalans. De belasting accountant ontvangt elk jaar de eindbalans. Hij heeft geheimhoudingsplicht en heeft een verwerkingsovereenkomst getekend, zodat de persoonlijke gegevens ten allertijden gewaarborgd blijven.